Yintoni i-Ulcerative Colitis (i-ulcer)?

I-ulcer luhlobo lwesifo sokukrala kwamathumbu esichaphazela kuphela ubholobholo.

Ibangela ukukrala kwezi ndawo zilapha ngaphezulu kubholobholo ngokungalinganiyo, ikhokelele ‘kwicolitis”, okanye ukukrala kukabholobholo. Iulcer isenokuchaphazela undonci kuphela (i-proctitis) okanye ubholobholo uwonke (itotal okanye ipancolitis). Urhudo, ilindle elinegazi kunye namatheketheke, nokuluma kwesisu, yeyona miqondiso ixhaphakileyo yeulcer.